.

Pisla Oy:n vastuullisuus- ja kierrätysohjelma

Pisla Oy noudattaa kestävän kehityksen mukaista vastuullisuutta toiminnassaan. Toiminnallamme on sertifioitu ympäristöjärjestelmä 14001. Ympäristöpäämäärämme mukaisesti olemme järjestelmällisesti vähentäneet uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, tehostaneet energiankulutusta sekä lisänneet materiaaliemme kierrätystä.

Toimitusketjumme toimittajilta ja logistisilta kumppaneilta edellytämme sitoutumista ympäristöjärjestelmään sekä Pisla Code of Conduct -toimintaohjeeseen, jossa määritellään liiketoiminnan eettiset arvot.

 

Code of Conduct

Pislan toimintaohje –  Code of Conduct sisältää vaatimukset, jotka olemme asettaneet toimintamme perustaksi vastuullisen käytöksen varmistamiseksi eettisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden osalta, ja jota odotamme myös yhteistyökumppaneidemme noudattavan.

Code of Conduct -vaatimukset koskevat mm. työoloja, työympäristöä ja työturvallisuutta, lasten oikeuksia, ihmisoikeuksia, ympäristövaikutuksia sekä eettistä liiketoimintaa, kuten korruptiota ja rahanpesua. Pislan eettiset säännöt pohjautuvat YK:n Global Compactin periaatteisiin.

Pislalla on käytössä valinta- ja seurantaprosessi, jolla varmistetaan valmistajiemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme vastuullinen käytös liiketoiminnassa. Valittaessa uutta kumppania tarkistamme, täyttyvätkö toimintaohjeeseemme määritellyt vaatimukset ja/tai onko kumppanilla resursseja korjata havaitut epäkohdat. Jos epäkohdat ovat suuresti ristiriidassa periaatteidemme kanssa, yhteistyötä ei aloiteta. Kaikki tavarantoimittajamme tarkastetaan joko Pislan tai kolmannen osapuolen toimesta yhteistyön alkaessa ja säännöllisesti sen jatkuessa.

Näihin eettisiin toimintaohjeisiin sitoutuminen on perusedellytys toiminnassa niin Pisla Oy:ssä kuin kumppaneillamme, joiden kanssa Pisla Oy toimii yhteistyössä.

 

CODE OF CONDUCT

Ympäristövastuu

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Jokainen Pisla Oy:n palveluksessa oleva on velvollinen omassa työssään noudattamaan Pisla Oy:n ympäristöpolitiikan periaatteita ja ympäristöjärjestelmän ohjeistusta.

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatiotamme sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Tavarantoimittajiltaan Pisla Oy on odottanut ympäristövastuullista toimintaa jo vuosikymmeniä. Tästä syystä johtamisjärjestelmäämme on sisällytetty erilaisia ​​ympäristö- ja toimitusketjun vaatimuksia toimittajillemme ja toimitusketjuillemme. Toimittajan tulee noudattaa kansallisia lakeja ja YK:n Global Compactin ympäristöä koskevia periaatteita. Toimittajan tulee myös aktiivisesti pyrkiä vähentämään päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin sekä tehostamaan resurssien käyttöä. Pisla toivoo kaikkien toimittajiensa määrittelevän, ottavan käyttöön ja ylläpitävän yritysvastuu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmää, jonka avulla voidaan luotettavasti mitata ja asettaa toimia kohti parempaa ympäristöasioiden hallintaa.

 

Ympäristöjärjestelmässä määriteltyjä seikkoja ovat mm.

  • mahdolliset laatu-, ympäristö- ja työturvallisuussertifioinnit
  • vastuualueet yhtiön toiminnassa ympäristösuojelun näkökulmasta ja niistä vastaavat henkilöt
  • yrityksen energiankulutus ja sen seuranta
  • vaarallisen jätteen kierrätys, kuljetus ja sen seuranta
  • jätteenkeräys ja -kierrätys
  • kemiallisten aineiden käyttö ja riskien selvitys
  • tuotteen valmistamisen prosessit ja niihin liittyvien riskien seuranta
  • ympäristöonnettomuuksien riskien selvitys ja niiden ennaltaehkäisy

 

Pislan ympäristöjärjestelmästandardit

Toimimme kotimaassa ISO14001:2015 ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöjärjestelmä ISO ISO14001:2015 on sertifioitu.

ISO 14001 määrittelee ympäristöjärjestelmän vaatimukset. Ympäristöjärjestelmän tehokas toiminta ja standardinmukaisuus on mahdollista osoittaa auditoinnilla tai sertifioinnilla.

Tuotteen elinkaari

Kun tuote päätyy valikoimaamme, on se käynyt läpi pitkän valintaprosessin. Perusperiaatteenamme tuotteiden valinnassa on, että ne ovat laadukkaita, kestäviä ja ne on tuotettu sekä yhteiskunnallisesti että ympäristön kannalta eettisesti.

 

Tuotteen valmistaminen

Tuotteiden valmistuksessa on monenlaisia vaiheita, joissa ympäristövaikutuksia syntyy. Valmistusmateriaali, tuotanto, tuotteen pakkaaminen ja logistiikka muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota tarkastelemalla voidaan todeta tuotteen kuormitus ympäristöön.

Ympäristöpäämäärämme mukaisesti olemme järjestelmällisesti vähentäneet toiminnassamme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, tehostaneet energiankulutusta sekä lisänneet materiaaliemme kierrätystä. Tätä olemme odottaneet vuosikymmenien ajan myös tavarantoimittajiltamme ja vaadimme jatkuvaa kehitystä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

 

Kohti vastuullista pakkaamista

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta koko toimitusketjun ajan. Pyrimme valitsemaan pakkausmateriaalit ekologisuus ja kierrätettävyys huomioiden. Pakkaustapoja ja materiaaleja kehitetään jatkuvasti ja pyrimme vuoden 2025 loppuun mennessä, että kaikki omien brändiemme tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä.

Käytämme pakkausmateriaaleina pääsääntöisesti muovia, kartonkia ja metallia. Erilaiset muovirakenteet sekä yhdistetyt pahvi- ja muovipakkaukset takaavat kullekin tuotteelle parhaan mahdollisen suojan tuotannosta logistiikkaan ja loppukäyttäjälle saakka. Pakkausmateriaalien käyttö optimoidaan siten, että tuotteille saadaan riittävä suojaus, mutta samalla minimoidaan raaka-aineiden käyttöä. Pakkauksissa käytettävät muovit on varustettu oikeasta hävitystavasta kertovin kierrätysmerkein.

 

Kun luovut tuotteestasi

Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, jää tarpeettomaksi tai rikkoutuu, on tärkeää toimia oikein. Moniin tuotteisiimme on saatavilla varaosia ja tuote on korjattavissa ja käytettävissä edelleen. Varaosia voit kysyä jälleenmyyjältä, jolta tuotteen ostit, verkkokaupoistamme tai asiakaspalvelustamme. Jos tuote on ehjä, mutta jäänyt itsellesi tarpeettomaksi, sen kierrättäminen käyttöön jollekin toiselle voi olla mahdollista esim. kierrätyskeskusten tai kierrätystuotteiden myyntiin/lahjoitukseen keskittyneiden verkkopalveluiden kautta.

Rikkoontuneen tuotteen hävittäminen riippuu siitä mitä materiaaleja se sisältää. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen ja materiaalien kierrättäminen mahdollisuuksien mukaan on tärkeä ympäristöteko.

Kierrätä käytöstä poistetut tuotteet oikein! Huomioi kierrättämisessä alueelliset ohjeet jätteiden käsittelystä.

 

 

KIERRÄTYSOHJEET

0
Pisla-keräilykori